esmaspäev, 23. aprill 2012

Pühajärve Põhikool – Lasteaed hoolekogu pöördumine Otepää Vallavalitsuse ja Valga Maavanema poole


Pühajärve Põhikooli– Lasteaia hoolekogu saatis järgneva pöördumise 17.01.2012 Otepää Vallavalitsusele, kuid mingi sisulist lahendust lasteaia probleemi lahendamiseks pole siiani toimunud. Jääb vaid küsida, et kas taaskord peavad kodanikud kohtutee ette võtma, et laste õigused tagatud saaksid. 


27.10.2010 teatas Otepää vallavalitsus oma vastuses Pühajärve Põhikooli hoolekogu 20.10.2010 teabenõudele: " ... Otepää Vallavalitsus on seisukohal, et Pühajärve lasteaed ja ka Pühajärve  Raamatukogu on otstarbekas üle viia Pühajärve Põhikooli ruumidesse. Selleks on tellitud ehitusprojekt, mis valmib käesoleva aasta ( 2010) detsembri lõpus. Edasiste sammudena kuulutatakse välja riigihange projekti maksumuse selgitamiseks ja tööde teostamiseks. ..." . Eeltoodule viidates palume vastata:
1.     Millal kuulutati välja riigihange, kes olid pakkujad, missugused olid pakkumuse hinnad ja missugused kokkulepped sõlmiti riigihanke võitjaga?   
22.09.2011 toimunud Otepää Vallavolikogu korralise istungi päevakorrapunkti nr. 2 : „Otepää valla arengukava 2011– 2020 täitmise aruande kinnitamine ja arengukava muutmine“ menetlemise käigus kinnitati  14 poolt-  ja 1 erapooletu häälega muudatus hariduse valdkonnas – Pühajärve lasteaia üleviimine Pühajärve Põhikooli peahoone ruumidesse 2012 aastal. Otepää valla 2012 aasta eelarve esimesel lugemisel kinnitatud eelnõus aga  ei olnud selleks üleviimiseks raha ette nähtud, hoolimata eelarve seletuskirjas must-valgel olevast väitest, et eelarve koostamisel lähtutakse valla arengukavast 2011-2020. Lähtuvalt sellest soovime vastuseid ja selgitusi alljärgnevatele küsimustele:
2.     Missugused vahendid on ette nähtud eespool viidatud Otepää Vallavolikogu 22.09.2011 otsuse täitmiseks.
3.     Kuidas on eelpool viidatud 22.09.2011 Otepää Vallavolikogu otsusega ja Otepää valla arengukavaga kooskõlas Otepää vallavanema mitmekordselt tiražeeritud väited, volikogu 23.11.2011 otsuse nr. 1-4-48 selgitamisel, et Pühajärve Põhikooli lasteaed jääb toimima samadesse ruumidesse?
4.     Missuguste õigusaktidega on Otepää vallavanemal ja Otepää Vallavalitsusele antud õigused mitte täita Otepää Vallavolikogu otsuseid ja Otepää  valla kinnitatud arengukava.
Otepää Vallavalitsuse vastuses lapsevanem Raul Nämi avaldusele kinnitab vallavanem järgmist: „... ning seoses sellega muutub ka Pühajärve Põhikooli lasteaia füüsiline paiknemine hiljemalt 31.08.2012.a, vastava projekti kooskõlastamisega pöördume lähiajal Terviseameti poole. ...". Siit tulenevalt pärime:
5.     Kas Otepää Vallavalitsus on asunud täitma Otepää Vallavolikogu otsust 22.09.2011 või on tegemist mingi veel uuema lähenemisega?  Kui tegemist ei ole Otepää Vallavolikogu 22.09.2011 otsuse täitma asumisega, siis palume vastata missugusele regulatsioonile tuginedes on otsustatud mööda minna Otepää Vallavolikogu viidatud otsusest ning kes vastutab Otepää Vallavolikogu otsuse mittetäitmise eest?
6.     Palume Otepää Vallavalitsuse selgitusi ka, miks antud arengukava muudatuse punkt: „Pühajärve lasteaia üleviimine Pühajärve Põhikooli peahoone ruumidesse 2012 aasta“, ei ole sisse viidud Otepää valla arengukava 2011-2020 tervikteksti?

Palume vastata Otepää Vallavalitsusel püstitatud küsimustele kirjalikult Pühajärve Põhikool-Lasteaed hoolekogule ja avaldada küsimused  ja vastused ajalehes „Otepää Teataja“, kuna Pühajärve Põhikooli lasteaia rühma saatus puudutab lasteaias käivate laste lapsevanemate ja ka lasteaia järjekorras ootavate laste vanemate elukorraldust oluliselt.

Samas palume Valga Maavanemal teostada eelpool nimetatud haldusaktide õiguspärasuse üle järelvalvet.


Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/

Andrus Eensoo
Pühajärve Põhikool-Lasteaed hoolekogu esimees


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar