esmaspäev, 23. aprill 2012

Pühajärve Põhikool – Lasteaed hoolekogu pöördumine Otepää Vallavalitsuse ja Valga Maavanema poole


Pühajärve Põhikooli– Lasteaia hoolekogu saatis järgneva pöördumise 17.01.2012 Otepää Vallavalitsusele, kuid mingi sisulist lahendust lasteaia probleemi lahendamiseks pole siiani toimunud. Jääb vaid küsida, et kas taaskord peavad kodanikud kohtutee ette võtma, et laste õigused tagatud saaksid. 


27.10.2010 teatas Otepää vallavalitsus oma vastuses Pühajärve Põhikooli hoolekogu 20.10.2010 teabenõudele: " ... Otepää Vallavalitsus on seisukohal, et Pühajärve lasteaed ja ka Pühajärve  Raamatukogu on otstarbekas üle viia Pühajärve Põhikooli ruumidesse. Selleks on tellitud ehitusprojekt, mis valmib käesoleva aasta ( 2010) detsembri lõpus. Edasiste sammudena kuulutatakse välja riigihange projekti maksumuse selgitamiseks ja tööde teostamiseks. ..." . Eeltoodule viidates palume vastata:
1.     Millal kuulutati välja riigihange, kes olid pakkujad, missugused olid pakkumuse hinnad ja missugused kokkulepped sõlmiti riigihanke võitjaga?   
22.09.2011 toimunud Otepää Vallavolikogu korralise istungi päevakorrapunkti nr. 2 : „Otepää valla arengukava 2011– 2020 täitmise aruande kinnitamine ja arengukava muutmine“ menetlemise käigus kinnitati  14 poolt-  ja 1 erapooletu häälega muudatus hariduse valdkonnas – Pühajärve lasteaia üleviimine Pühajärve Põhikooli peahoone ruumidesse 2012 aastal. Otepää valla 2012 aasta eelarve esimesel lugemisel kinnitatud eelnõus aga  ei olnud selleks üleviimiseks raha ette nähtud, hoolimata eelarve seletuskirjas must-valgel olevast väitest, et eelarve koostamisel lähtutakse valla arengukavast 2011-2020. Lähtuvalt sellest soovime vastuseid ja selgitusi alljärgnevatele küsimustele:
2.     Missugused vahendid on ette nähtud eespool viidatud Otepää Vallavolikogu 22.09.2011 otsuse täitmiseks.
3.     Kuidas on eelpool viidatud 22.09.2011 Otepää Vallavolikogu otsusega ja Otepää valla arengukavaga kooskõlas Otepää vallavanema mitmekordselt tiražeeritud väited, volikogu 23.11.2011 otsuse nr. 1-4-48 selgitamisel, et Pühajärve Põhikooli lasteaed jääb toimima samadesse ruumidesse?
4.     Missuguste õigusaktidega on Otepää vallavanemal ja Otepää Vallavalitsusele antud õigused mitte täita Otepää Vallavolikogu otsuseid ja Otepää  valla kinnitatud arengukava.
Otepää Vallavalitsuse vastuses lapsevanem Raul Nämi avaldusele kinnitab vallavanem järgmist: „... ning seoses sellega muutub ka Pühajärve Põhikooli lasteaia füüsiline paiknemine hiljemalt 31.08.2012.a, vastava projekti kooskõlastamisega pöördume lähiajal Terviseameti poole. ...". Siit tulenevalt pärime:
5.     Kas Otepää Vallavalitsus on asunud täitma Otepää Vallavolikogu otsust 22.09.2011 või on tegemist mingi veel uuema lähenemisega?  Kui tegemist ei ole Otepää Vallavolikogu 22.09.2011 otsuse täitma asumisega, siis palume vastata missugusele regulatsioonile tuginedes on otsustatud mööda minna Otepää Vallavolikogu viidatud otsusest ning kes vastutab Otepää Vallavolikogu otsuse mittetäitmise eest?
6.     Palume Otepää Vallavalitsuse selgitusi ka, miks antud arengukava muudatuse punkt: „Pühajärve lasteaia üleviimine Pühajärve Põhikooli peahoone ruumidesse 2012 aasta“, ei ole sisse viidud Otepää valla arengukava 2011-2020 tervikteksti?

Palume vastata Otepää Vallavalitsusel püstitatud küsimustele kirjalikult Pühajärve Põhikool-Lasteaed hoolekogule ja avaldada küsimused  ja vastused ajalehes „Otepää Teataja“, kuna Pühajärve Põhikooli lasteaia rühma saatus puudutab lasteaias käivate laste lapsevanemate ja ka lasteaia järjekorras ootavate laste vanemate elukorraldust oluliselt.

Samas palume Valga Maavanemal teostada eelpool nimetatud haldusaktide õiguspärasuse üle järelvalvet.


Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/

Andrus Eensoo
Pühajärve Põhikool-Lasteaed hoolekogu esimees


neljapäev, 22. märts 2012

Pühajärve kitarripoiss võitis üleriigilise konkursi


Aitäh teile Lii ja Peep!

Priidu saavutus näitab, et pühendumuse ja tugeva tööga on võimalik saavutada mida iganes!
Julgust uute sihtide seadmisel ja kindlust nende saavutamisel!

Lähemalt siin: http://www.valgamaalane.ee/780846/puhajarve-kitarripoiss-voitis-uleriigilise-konkursi/kolmapäev, 7. märts 2012

Pühajärve kogukond: Olime võidus kindlad

Tartu Maakohus rahuldas Pühajärve Põhikooli lastevanemate hagi ja tühistas Otepää vallavolikogu otsuse kooli sulgemise kohta.

Kogukonna eestkõneleja Teet Reedi sõnul uskusid lapsevanemad võitu kogu aeg. "Pühajärve Põhikool on tugev ja väga head haridust pakkuv õppeasutus, selle sulgemise otsus langetati ilma sisulisi põhjendusi ja analüüse tegemata ning vallavõim kasutas oma poliitilise tahte läbisurumiseks teerullipoliitikat," põhjendas Teet kogukonna kindlat usku. "Kohtu otsus on kinnituseks, et õigus ja õiglus on meie poolel."

Pühajärve kogukond loodab, et kohtu otsus julgustab ka teisi kogukondi võitlema oma õiguste eest. "Kohus lõi olulise pretsedendi öeldes selgelt välja, et nii oluliste otsuste tegemisel nagu on kooli sulgemine tuleb elanike arvamus ära kuulata, " ütles kogukonna liige Margit Prede. "Oluline on ka, et kohtu hinnangul tuleb rahalise kokkuhoiu argumendile lisaks arvesse võtta nii kooli tugevus, demograafiline olukord kui ka laste õigus saada kodulähedalt parimat haridust."

Lapsevanaemaid kohtus esindanud Soraineni advokaadibüroo vandeadvokaadi Carri Ginter sõnul ei pea olema õiguskantsler, president või peaminister, et edukalt oma õigusi kaitsta. "Piisab kui on südamega tundvaid ja kokkuhoidvaid inimesi, kes ei piirdu virisemisega vaid seisavad oma õiguste eest," ütles Carri. Samuti lapsevanemaid esindanud Soraineni advokaadibüroo advokaadi Allar Jõksi sõnul kinnitab otsus, et kodanikeühiskond on julgete ja enesekindlate kodanike ühiskond. "Minule oli selle kohtuasja ajamine justkui jätk õiguskantslerina 2001. aastal algatatud debatile sellest, kuidas väikekoolide sulgemine mõjutab hariduse kättesaadavust," ütles Allar.

Lapsevanem Kristel Nämi peab oluliseks, et Otepää vallavõim oleks nüüd valmis sisuliselt arutama Pühajärve Põhikooli arendamise teemal. "Kooli arengukavas on kirjas küttesüsteemi parandamine, lasteaia viimine kooli ruumidesse ja staadioni korrastamine," ütles Kristel. "Meie soov on, et vallavõim oleks valmis koostööd vallaelanikega kõigis valdkonades."

Pühajärve kogukond jätkab kohaliku haridus- ja kultuurielu edendamist. 30.märtsil toimub hariduskonverents "Kool ja eetika", kus esineb teiste seas ka professor Marju Lauristin. Tartu Jooksumaratonil teenindavad Pühajärve kooli lapsed ühte joogipunkti. Pühajärve Põhikooli õpilased panid aluse Otepää noortevolikogule, mis aitab kaasa kohaliku noortetegevuse mitmekesisuse ja aktiivsuse tõusule ja elu arengule.

Lisainfo:

Teet Reedi: 5059086
Margit Prede: 56 900 450
Kristel Nämi: 52 89 267

teisipäev, 28. veebruar 2012

Kohus peatas Pühajärve põhikooli sulgemise sellest sügisest

Tartu ringkonnakohus peatas tänase määrusega Pühajärve põhikooli tegevuse lõpetamise selle aasta 31. augustist ning sama põhikooli 1.–3. kooliastme liitmise Otepää gümnaasiumiga ja lasteaiarühma liitmise Otepää lasteaiaga.

Nimetatud tegevused otsustas Otepää vallavolikogu eelmise aasta 23. novembril. Vallavolikogu otsuse vaidlustasid aga kohtus 10 lapsevanemat, kes taotlevad selle tühistamist.

Tänane ringkonnakohtu määrus ei ole veel vanemate kaebuse sisuline lahendamine, vaid vallavolikogu otsuse täitmise peatamine esialgse õiguskaitse korras kuni sisulise kohtuotsuse jõustumiseni või kuni esialgse õiguskaitse vajaduse äralangemiseni.

Ringkonnakohus leidis, et antud juhul on kaebajate õigused puudutatud, kuna vanemad peavad saama oma laste haridusküsimustes olulisel määral kaasa rääkida.

Ringkonnakohus pidas tõenäoliseks, et on tõenäoline, et sisuline kohtuotsus antud kaebuses ei jõua jõustuda enne 31. augustit. Samal ajal on kooli jätkumise jaoks oluline juba 31. märts, kuna kooli pidaja peab viis kuud enne järgmise õppeaasta algust teada andma plaanist kooli uksed sulgeda, avada või mitu kooli omavahel liita. Seega kui vallavolikogu vaidlustatud otsus on jõus veel 31. märtsil, on sisuliselt pöördumatu käivitatud sündmuste ahel, mis tipneb kooli sulgemisega sel sügisel.

Ringkonnakohus leidis, et ei saa välistada esitatud kaebuse edukust. Kui kaebajate kaebus osutub edukaks ja kohus tühistab vallavolikogu otsuse ning kool on selleks ajaks juba suletud, siis tuleks kooli tegevuse jätkamiseks see uuesti avada. See ei pruugi aga olla enam teostatav, sest õpetajad on endale selleks ajaks tõenäoliselt leidnud uue töökoha ning lapsed käivad juba teises koolis. Seega esineb antud juhul ringkonnakohtu hinnangul pöördumatu tagajärg.

Kaebajate kaebus vallavolikogu otsuse tühistamiseks on praegu Tartu halduskohtu menetluses ning halduskohus teeb oma otsuse teatavaks 7. märtsil.

Tänane ringkonnakohtu määrus ei ole vaidlustatav.

Lugupidamisega
Krista Tamm

Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja

http://www.kohus.ee/56418

reede, 3. veebruar 2012

Kalli kooli pildid Delfis

Ekspressi fotograaf Annika Haas on teinud ilusa fotoseeria Pühajärve põhikoolist ja õpilastest. Fotod üleval aadressil: PÜHAJÄRVE KOOLI FOTOD

laupäev, 7. jaanuar 2012

Hea uudis kohtust

Aasta algus tõi meile ühe väga hea uudise ning teise, mis sunnib meid veelgi rohkem pingutama. Oleme koostöös meie advokaadi Allar Jõksiga teinud palju tööd ning tulemuste kokkuvõte on lühidalt järgmine:

Kõige olulisem on, et kohus võttis meie kaebuse menetlusse ja ei pidanud vallavolikogu taotlust põhjendatuks. Vald väitis, et meil puudub kaebeõigus, tegemist on populaarkaebusega ning asjal ei ole perspektiivi. Nende lootus, et kohus otsustab meie kaebust üldse mitte arutada, luhtus! Saime kinnitust, et meil on piisavalt argumente veenmaks kohust, et meie õigusi on rikutud.

Lisaks taotlesime kohtult esialgset õiguskaitset (EÕK), mille abil oleksime saanud peatada kõikide vallavolikogu PPK-d puudutavate otsuste elluviimise kuni kohtuprotsessi lõpuni. Seda me ei saanud, sest kohtuniku arvates võib kohtusaaga lahenduse leida enne, kui kooli sulgemine faktiliselt aset leiab.

Oleme teadlikud ka selles, et Tartu Halduskohtu senine praktika on olnud mitte rahuldada esialgse õiguskaitse taotlust koolide sulgemise vaidlustes. See oleks olnud ime, kui kohus oleks koheselt rahuldanud EÕK taotluse. Oluline on rõhutada, et esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata jätmine mitte kuidagi ei näita kohtuniku suhtumist asjasse. Allar Jõks on osalenud paljudes võidukates vaidlustes, kus esialgset õiguskaitset ei kohaldatud.

Oleme otsustanud, et siiski esitame täiendatud taotluse esialgse õiguskaitse tagamiseks ning loodame, et lisapõhjendused veenavad kohust EÕKi vajalikkuses. Teeme seda juba järgmisel nädalal.

Selliste lisaargumentide otsimine aitab meil ka valmistuda ette kohtuistungiks ning samuti saame seeläbi rohkem teada nendest argumentidest, mida vallavolikogu esindaja kavatseb kasutada.

Edastame teile ka edaspidi operatiivselt olulist infot, kuid püüame seda teha mitte sagedamini kui kord-kaks paari nädala jooksul. Kõigi lisaküsimuste korral helistage või kirjutage meile julgelt. Samuti teeme lähiajal ettepaneku korraldada uus arutlusõhtu ja ajurünnak Nuustaku pubis.

Kasutame viimast võimalust, et soovida teile Head Uut Aastat ilma hiljem sellega kaasnevate kohustusteta. Samuti edastame teile tervitused Allar Jõksilt, Silver Meikarilt ja teistelt meie toetajatelt.

Head Uut Aastat!

Kohtukaebuse esitanud lapsevanemate nimel,
Margit Prede 56900450
Teet Reedi 56900450

teisipäev, 13. detsember 2011

Vastuskiri infokoosolekute kutsele


Otepää vallavalitsus

Otepää vallavolikogu

13.12.2011


Lp. Otepää vallavalitsus ning volikogu.


Reedel, 09.12.12 ilmus Otepää Teatajas Pühajärve kooli lapsevanematele ja õpilastele suunatud kutse osaleda infokoosolekutel 13. ja 14. detsembril. Kahjuks ei ole ajalehes märgitud ega siiani saadetud koosoleku päevakorda ega teemasid, mida koosolekutel planeeritakse rääkida. Pühajärve põhikooli hoolekogu liikme Margit Prede ning abivallavanema Merlin Müüri vahelises telefonivestluses selgus, et vald näitab üles head tahet lapsevanematega kohtudes ning väidetavalt räägitakse kuidas hakkab toimuma uuel õppeaastal õppetöö Otepää Gümnaasiumis.


Pühajärve põhikooliga seotud kogukond on ühiselt arvamusel, et kodanikud peavad olema kaasatud probleemide arutamise ja otsuste tegemise juurde ka valimistevahelisel perioodil, sest vaid nii saab leida vallale ning selle elanikele parimad, legitiimsed ja õiglased lahendused.

Oleme korduvalt avaldanud soovi sisuliselt arutleda ning teha omapoolseid ettepanekuid Otepää valla haridusküsimuste lahendamiseks, arutada Pühajärve kooli tuleviku üle ning leida alternatiive ning parimaid võimalikke lahendusi. Kahetsusväärselt ei ole Otepää valla võimud senini meid aruteludesse kaasanud. Äärmiselt kahetsusväärne on, et vallavalitsus teatas eelnõust Pühajärve põhikool sulgeda meedia vahendusel 11. novembril eelnevalt kogukonnaga suhtlemata ning volikogu langetas otsuse piisavat informatsiooni omamata ja alternatiive kaalumata.

Seisame selle eest, et üks Eesti kaunimaid ja innovaatilisemaid põhikoole jääks alles, sest Pühajärve põhikool on tugev kool, mille sulgemine ei ole põhjendatud.

Otepää vallavolikogu langetas 23.11.2011 poliitilise otsuse sulgeda Pühajärve põhikool. Selle otsuse kaebavad Pühajärve põhikooli lapsevanemad kohtusse. Seni kuni kohus ei ole võtnud lõplikku seisukohta nimetatud volikogu otsuse kehtivuse ning jõustumise suhtes, ei ole PPK lapsevanematel ega õpilastel põhjust arutada otsusele järgnevaid tegevusi (sh õppetöö korraldust Otepää Gümnaasiumis alates sügisest 2012.a.) ega valla ametnikel asuda seda poliitilist otsust täitma.

Pühajärve kooli lapsevanemad on hea meelega valmis valla esindajatega kohtuma tingimusel, et toimuks sisuline ning kõiki huvipooli kaasav arutelu. Selle märgiks soovime teilt saada kinnitust, et olete valmis tühistama Pühajärve põhikooli sulgemise otsuse ning toetate Pühajärve põhikooli säilimist. Me oleme väga huvitatud arutama teemadel, kuidas Pühajärve kooli ja lasteaia tegevus jätkub ning kinnitame oma valmisolekut mõlema arengule igati kaasa aidata. Samuti kinnitame oma jätkuvat soovi aidata kaasa Otepää valla haridusküsimuste lahendamisel, leida alternatiive ning parimaid võimalikke arenguteid.

Edaspidise koostöö paremaks sujumiseks palume enne koosolekute ja arutelude toimumist saada kirjalikult koosoleku päevakorda ning arutelule tulevate teemade tutvustust, et saaksime teha omapoolseid ettevalmistusi, kujundada seisukohad konstruktiivseks aruteluks.

Lugupidamisega,


PPK kogukonna nimel


Teet Reedi

Margit Prede

lapsevanemad