neljapäev, 31. märts 2011

Pühajärve kool ja lasteaed on meile OMA!

"Kool võib olla suur või väike, maal või linnas, kuid ta peab olema oma,'' ütles president Toomas Hendrik Ilves 29.02.2008 Pühajärve Põhikoolis, andes üle auhinda ''Eesti kaunis kool 2007''. ''Koolis on hea õppida siis, kui sa tunned ära, et see on sinu kool."

10 põhjust, miks võitleme oma kooli eest

1. Pühajärve Põhikool on Valga maakonnas suuruselt kolmas põhikool.

Koolis õpib 88 last ning lasteaiarühmas 18 last, kokku 106 last. Lasteaia järjekorras ootab veel 18 last, keda ruumi puudusel ei saa lasteada võtta. Seega, tegemist ei ole väikese lasteaed-põhikooliga.

2. Pühajärve Põhikool vastab riigi rahastamismudeli tingimustele.

Pühajärve Põhikool kuulub tänastes oludes kindlalt tugevate keskmise suurusega maapõhikoolide hulka ning seega majanduslikel kaalutlustel ei ole põhjust kooli sulgeda. (Haridusminister Tõnis Lukase pöördumine 23.03.2011)

3. Koolil on väga hea renomee, õppetulemused on väga head ja haridusringkondades peetakse seda Eesti üheks parimaks põhikooliks.

Mitmed kooli vilistlased on saanud Pühajärve koolist nii tugeva põhihariduse, et on lõpetanud medaliga Noarootsi Gümnaasiumi, Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Nõo Reaalgümnaasiumi, Otepää Gümnaasiumi.

4. Kooli on pärjatud erinevate tiitlitega.

2007. EV Presidendi poolt hinnatud kui Eesti kauneim kool. 2011 on Pühajärve Põhikool välja valitud EDUKO uuringuks ”Kooli innovatsioonimudelid maakoolide näitel”. Oleks kahetsusväärne, kui Euroopas tutvustataks innovaatilist kooli, mis on suletud.

5. Üle 70% õpilastest, lapsevanematest ja õpetajatest on kooliga rahul või väga rahul.

Koolis on läbi aastate läbiviidud rahuloluuuringuid, mille tulemusel on kooliga rahul või väga rahul üle 70% õpilastest, vanematest, õpetajatest. Lapsed tahavad koolis käia ja õpetajad tööle tulla ja nii on see olnud juba üle 5 aasta. Seda, et inimene tahab hommikul tööle minna ning laps kooli või lasteaeda-seda polegi nii vähe!

6. Kool ja lasteaed teevad väga tihedat koostööd.

Kool ja lasteaed on omavahel kõikides tegevustes väga tihedalt seotud, koos toimuvad kõik pidupäevade tähistamised, väljasõidud, eelkooli õpe toimub juba tulevase klassijuhatajaga koos. Taolist mudelit peetakse väga uuenduslikuks ning selle poole püüdlevad ka teised haridusasutused.

7. Meie lapsed on hoitud, neil on turvaline koolis käia.

1-6 klassi õpilastele on pikapäevarühm, mille tegevused on järgmised: mängutund (õues, võimlas, arvutiklassis, videotoas), 14.00 lõunasöök ja pärast seda õppimistund ning mängutund, kuni koolibussi väljumiseni. Meie algkooli lapsed on kooli juures tegevustega hõivatud kuni pärastlõunani, nad ei pea olema üksinda kodus.

8. Me tunneme, hoiame ja hoolime teineteisest.

Meie lapsed tunnevad üksteist alates lasteaiast kuni 9-da klassini. Kõik koolis töötavad täiskasvanud tunnevad lapsi, nende õdesid-vendi-vanemaid. Kui lapsevanem läheb oma lapsele kooli järgi ja küsib esimese inimese käest, kus mu laps on, siis teatakse- aa, nad läksid just õue või arvutiklassi või vaatavad telekat.

9. Väiksemas koolis on õpitulemused paremad ja kool on turvaline.

Mitmed uuringud näitavad, et väiksemates maapõhikoolides puuduvad õpilased koolist vähem, on hea õppeedukusega, võtavad paremini osa ühisüritustest, sooritavad vähem pahategusid, vähem esineb käitumis- ja vägivallaprobleeme.

10. Kool on kogukonna keskus.

Maapiirkonna koolil on täita lisaks õppe-ja kasvatusasutuse rollile ka kogukonnakeskuse tähtis ja oluline roll.

Me tahame, et meie lapsed saaksid just käia väikeses koolis, kus arvestatakse iga lapse huvide ja vajadustega, sealjuures nende hariduslike erivajadustega. Me tahame saata oma lapsed lasteaeda ja kooli, kus nad tunnevad end hästi, mis on turvaline ja head haridust andev. Meie lapsed on õnnelikud ja rahul Pühajärve lasteaias ja koolis.

reede, 25. märts 2011

Aili Naruski pöördumine Otepää vallavalitsuse poole

Olen Aili Naruski_90% tervisekahjustusega vanaduspensionär.Mul on 10 lapselast.Neist 3 on lõpetanud Pühajärve Põhikooli.Enne oma mõtete edastamist on mul kohustus valla võimudele öelda edasi suvise Pühajärve koolile korraldatud rünnaku järelkajana meie kohaliku endise günekoloogi pöördumine minu poole. See kõlas:“Ärge laske Pühajärve Põhikooli sulgeda!Seda tagasi saada pole võimalik!Pühajärvele on kooli vaja!Aastatel 1988-1990 oli lapse-ootel naisi nii palju,et me ei olnud vöimelised vastu võtma haigeid patsiente.Tol ajal sündinutel tuleb aeg taastoota uusi inimesi.Kui lasteaeda ja kooli kohapeal ei ole, tööpuudus haigutab vastu,kaua siis meie noored siinmail mandu-vad.Naaberriigid on kõik sinnaläinud elule aidanud.Ei ole mujal ka pudrumäed ega rahajõed,aga suhtumine inimestesse on alalhoidlik.Ärge mingil juhul laske kooli sulgeda!“

Nagu looduses ja põllumajanduses ei ole iga-aastane saak ühtviisi suur garandeeritud,ei ole ka Ote-pää naisel igal aastal last.Meie Pühajärve Tammelgi on aastati erinev tõrutoodang.Kui nüüd tamm maha saagida, sest tal ei ole eriti palju tõrusid sel aastal,siis pole ju üleüldse enam midagi tulevikus loota.Raha taha ei tasu pugeda!Meie lapsed ja lastelapsed ei ole ostetavad ega müüdavad!

Pühajärve kooli ellujäämisse uskuv vallaelanik.
24.märts 2011

PRESSITEADE: Otepää vallajuhtide vassimises pettunud elanikud algatasid valdade lahutamise eelnõu

Neljapäevasel volikogu istungil toimunust pettunud Otepää valla elanikud algatasid eelnõu tunnistada ebaõnnestunuks 1999 aasta otsus liita Pühajärve ja Otepää vald. Eelnõule andis mõne tunni jooksul allkirja üle saja elaniku ehk üle kahe protsendi valla elanikest, kes heidavad Reformierakonna juhitud koalitsioonile ette vassimist Pühajärve Põhikooli kavandatava sulgemise teemal, valla maksumaksjate raha raiskamist ning elanike arvamusest teerulliga ülesõitmist.

„Meie eesmärk on alati olnud, et Pühajärve ja Otepää valla liitumisest võidaksid kõik valla elanikud, kuid tänane võim kodanike arvamusest ei hooli,“ ütles Pühajärve Põhikooli hoolekogu esimees Rain Kimmel. „Vallavolikogu koalitsiooni soov tagaselja ja salaja ära otsustada Pühajärve Põhikooli sulgemine oli viimane piisk karikas.“

Pühajärve Põhikooli lapsevanemate esindaja Teet Reedi kinnitas, et valdade lahutamise eelnõu algatamise peamine eesmärk on avalikkuse tähelepanu juhtimine sellele, kuidas talvepealinna auväärt tiitlit kandvas vallas tegelikult asju aetakse. „Vastavalt seadusele peab volikogu eelnõud vähemalt arutama, mis võimaldab meil avalikkusele esitada valla tänaste juhtide eksimused ning vassimised.“

Eelnõu seletuskirjas viidatakse Siseministeeriumi uuringule „Omavalitsuste ühinemise mõju valla haldussuutlikkusele“, milles omavalitsusüksuste ühinemiste negatiivsete tagajärgedena on välja toodud võimalus, et ühinenud omavalitsuses kandub raskuskese keskuse suunas ja kuna äärealadel puuduvad nende vajaduste eest seisvad jõud, siis äärealade probleemid jäävad varju, nende infrastruktuur ei arene ja süveneb ääremaastumine. Endise Pühajärve valla elanikud tunnevad uuringus fikseeritut igapäevaselt omal nahal ning on lihtsalt väsinud olemast ääremaalased, kelle arvamusega kohalik võim ei pea vajalikuks arvestada ning kelle huvid on tagaplaanile jäetud.

„Nädal tagasi kinnitas vallavanem Visnapuu ja volikogu juht Nigol, et neljapäeval tehakse kooli sulgemise otsus,“ ütles murelik lapsevanem Solveig Raave. „Neljapäeval ütlesid, et sellist asja pole neil plaanis olnud ning volikogus seda asja istungil ei otsusta. See on järjekordne varjamine ja vassimine, sest volikogus võeti ikkagi vastu valla haridusvõrgustiku arengukava ning seal on Pühajärve kooli sulgemise mehhanism selgelt kirjas.“

2007. aastal Eesti ilusaima kooli tiitli pälvinud kool tagab täna võimaluse ka pealinnast kaugel elavatel lastel saada hea haridus. Kooli säilimisele on oma toetuse andnud haridusminister Tõnis Lukas ja mitmed teised poliitikud. Pühajärve Põhikoolis ja lasteaias käib kokku 106 last.

SELETUSKIRI: haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine

SELETUSKIRI Otepää Vallavolikogu määruse eelnõule "haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine"


1. Õigusakti vastuvõtmise vajalikkuse põhjendus

EV Siseministeeriumi uuring aastast 2001 „Omavalitsuste ühinemise mõju valla haldussuutlikkusele“, teostaja OÜ Geomeedia tõdeb omavalitsusüksuste ühinemiste negatiivsete tagajärgedena mh :
- Ühinemise tulemusena ja võimaliku eelarveliste vahendite nappuse tõttu (haridusrahade vähenemine) võib omavalitsus hakata sulgema munitsipaalasutusi – koole, lasteaedasid, raamatukogusid jne.
- Ühinenud omavalitsuses kandub raskuskese keskuse suunas ja kuna äärealadel puuduvad nende vajaduste eest seisvad jõud, siis äärealade probleemid jäävad varju, nende infrastruktuur ei arene ja süveneb ääremaastumine (vastukaaluks leidus ka vastupidine kartus linnaelanike poolt: vahendid liiguvad linnast ääremaadele).

Endise Pühajärve valla elanikud tunnevad uuringus fikseeritut igapäevaselt omal nahal ning on lihtsalt väsinud olemast ääremaalased, kelle arvamusega kohalik võim ei pea vajalikuks arvestada ning kelle huvid on tagaplaanile jäetud.

Sellepärast leiavad endise Pühajärve valla elanikud, et tuleb uuesti ise oma elu-olu juhtima ning selle hea kulgemise eest vastutama hakata.

Nii otsutatigi teha ettepanek tunnistada Otepää piirkonna omavalitusüksuste liitumine ebaõnnestunuks ning taastada Pühajärve vald ja Otepää linn iseseisvate haldusüksustena ühinemiseelsetes piirides.


2. Õigusakti sisu selgitus
Eelnõus on ära toodud seadusandlik alus millele toetutakse ning näidatakse ära tegevuste elluviimise eest vastutaja.

3. Milliste õigusaktidega on käesoleval ajal küsimus reguleeritud
Käesoleval ajal on antud küsimused reguleeritud Otepää linna ja Pühajärve valla liitumislepinguga, lisaks Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses sätestatuga.


4. Milliseid valla õigusakte on vaja tühistada või muuta seoses õigusakti vastuvõtmisega
Vajalik on tühistada või tunnistada lüppenuks või muuta Otepää linna ja Pühajärve valla liitumisleping.

5. Õigusakti vastuvõtmisest tulenevad kulutused ja katteallikad (Rahataotlusi eelarvest vaadatakse läbi eelarve vastuvõtmise ja muutmise käigus)

Koos valla eelarve planeerimisega on vaja vaadata üle eelnõu elluviimiseks vajaminevad summad ja kinnitatakse need eelarve vastuvõtmise käigus.

6. Õigusakti täitjad, tähtajad ja kontrolli teostajad
Õigusakt kuulub täitmiseks Otepää Vallavalitsusele. Kontrolli teostab Otepää Vallavolikogu revisjonikomisjon.

7. Kellele vastuõetud akt edastada

-

8. Akti jõustumine

Akt jõustub vastuvõtmisest.

9. Eelnõu esitaja KOKS § 22 lõike 1 punkti 10, § 32 lõigete 1 ja 2 alusel vähemalt üks protsent hääleõiguslikke Otepää valla elanikke
esitamise aeg 24.03.2011
eelnõu koostaja KOKS § 22 lõike 1 punkti 10, § 32 lõigete 1 ja 2 alusel vähemalt üks protsent hääleõiguslikke Otepää valla elanikke
keda kutsuda volikogu istungile KOKS § 22 lõike 1 punkti 10, § 32 lõigete 1 ja 2 alusel vähemalt ühe protsendi hääleõiguslike Otepää valla elanike esindajana Teet Reedi ja ... , ...

EELNÕU: Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine

EELNÕU

OTEPÄÄ VALLAVOLIKOGU OTSUS

Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise algatamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, § 32 lõigete 1 ja 2 alusel vähemalt ühe protsendi hääleõiguslike Otepää valla elanike poolt esitatud õigusakti vastuvõtmise ettepaneku, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 - § 10 alusel Otepää Vallavolikogu otsustab:

1. Algatada Otepää valla haldusterritoriaalse korralduse muutmine, mille tulemusena moodustatakse uued omavalitsusüksused:
1.1 Pühajärve vald;
1.2 Otepää linn.

2. Punktis 1 nimetatud omavalitsused moodustatakse enne Vabariigi Valitsuse 17.03.1999.a määruse nr 100 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmine“ kehtinud Otepää linna ja Pühajärve valla piirides.

3. Otepää Vallavalitsusel korraldada hiljemalt _______ 2011.a käesolevast otsusest lähtuvad ja seaduses ettenähtud toimingute läbiviimine ning esitamine Otepää Vallavolikogule

4. Otsus jõustub vallavalitsusele teatavakstegemisest.

5. Otsuse peale võib esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest.

neljapäev, 24. märts 2011

KIRI: Nagu läheb koolil, nii läheb ka kogukonnal

Tere sõbrad,

Käisin eile kuulamas Marju Lauristini jt poolt tehtud uurimust „Kooli innovatsiooni mudelid maakolide näitel“. Üks uuringus kasutatud kool oli ka meie Pühajärve Põhikool, sest see on hea ning kaasaegne ka teadlaste arvates.

Maapiirkonda iseloomustab teenuste raskem kättesaadavus, pikemad vahemaad, tööle, kauplusesse, kooli, teenuste juurde jõudmiseks pikem aeg ja kulu. Kooli roll maapiirkonnas on kohaliku kogukonna jaoks laiem ja olulisem kui linnapiirkonnas. „Nagu kogukond, nii ka kool ning nagu läheb koolil, nii läheb ka kogukonnal“ (Senge jt 2009:479).

Uuringu teostajad kommenteerisid seda järgnevalt:
  1. Kooli ja kogukonna seos maal on palju tihedam kui kui linnakoolis.
  2. Maakoolid sarnanevad rohkem nö eliitkoolidega, kus samamoodi käib koolis mitu põlvkonda järjest, suhtlemine õpilaste, õpetajate ja vanemate vahel on palju tihedam ning kooli asend kogukonna suhtes teine kui tavalises linnakoolis.
Põhisõnum oli seega: nagu läheb koolil, nii läheb ka kogukonnal. Selles kontekstis tähendab Pühajärve Põhikooli sulgemine seda, et Pühajärve elanikud jäävad ilma ka kõigist teistest õigustest.

Ene

Pressiteade- Pühajärve kooli lapsevanemad korraldavad täna 15.45 toetus-meeleavalduse

Pühajärve Põhikooli lapsevanemad, õpetajad, lapsed ning toetajad
kogunevad täna 15.45 Otepää vallavalitsuse ette, et avaldada toetus
oma koolile ning avaldada toetust Otepää Vallavolikogule mõistlike
ja linnast kaugemate piirkondade huvisid arvestavate otsuste
tegemisel. Vallavolikogu istung algab 16.00.

Me oleme tänulikud haridusministrile ja paljudele teistele
toetajatele, kes on edukalt seisnud ja lubavad ka edaspidi seista
selle eest, et üle 150 aastane Pühajärve Põhikool säiliks. 2007.
aastal Eesti ilusaima kooli tiitli pälvinud kool tagab täna
võimaluse ka pealinnast kaugel elavatel lastel saada hea haridus
ning meie, lapsevanemad, seisame selle eest, et see oleks võimalik
ka tulevikus. Vallavanem ning vallavolikogu esimees on andnud
lubaduse kooli sulgemist mitte otsustada, seega võib meie
meeleavaldust nimetada „julgustus-meeleavalduseks“, et nad oma
lubadust ka peaksid. Selle Pühajärve lasteaia ja põhikooli
toetusmeeleavalduse eesmärk on tagada, et meie lastel oleks
võimalik saada heast koolist ja headelt õpetajatelt korralik
alg/põhiharidus, mis tagaks neile linnalastele sarnased võimalused
tulevikus läbilöömiseks.

Lisainfo  http://puhajarve.blogspot.com/


Olete oodatud!

Pühajärve Põhikooli ja Pipi lasteaiarühma lapsevanemate nimel

Teet Reedi 5059086
Margit Prede 56900450
Solveig Raave 55987416
Rain Kimmel 5225120

Pühajärve Põhikooli töötajate pöördumine

Otepää Vallavalitsusele
Otepää Vallavolikogule
23. märts 2011
Pühajärve Põhikooli töötajate pöördumine
!7. märtsil 2011  Pühajärve Põhikooli direktorile, hoolekogu esimehele, õpetajate usaldusisikule ja haridusvõrgustiku töögrupis osalenud liikmele edastatud info kohaselt on Otepää vallal valmimas otsuse eelnõu Pühajärve Põhikooli sulgemiseks alates 1.septembrist 2011.
Oleme veendunud, et Pühajärve Põhikooli sulgemine ei ole otstarbekas:
1. Õpikute ja töövihikute tellimine toimus koolides 1. novembriks 2010. Kuna Otepää valla koolid õpivad paljudes ainetes erinevate õppematerjalide  järgi, toob see kaasa vallale täiendavaid kulutusi.
2. 11.03.2011 on allkirjastatud KIK’i leping summas 4473.18 eurot, et läbi viia õuesõppe päevasid Pühajärve Põhikoolis 2011/2012 õppeaastal.
3. Valla töötajatena  on õpetajatel ebaselgus tööalase tuleviku suhtes. Vallapoolne väide, et õpetajatele jagub tööd Otepää Gümnaasiumis  ei ole Pühajärve Põhikooli õpetajate arvates reaalne. Samuti ei ole toimunud läbirääkimisi, et kõikidele kooli töötajatele tagatakse samaväärne töökoht.
4. Koolis igapäevaselt töötades on selgelt näha, et kõik õpilased ei ole suutelised õppima suures klassikollektiivis. Seni on Otepää vald taganud lapsevanematele võimaluse valida linnakooli  ja väikese maakooli vahel.
5. Tunneme muret koolimaja edasise käekäigu pärast. On lubamatu, et see maja jääb teadmata ajaks tühjana seisma.
6. 2011/2012 õppeaastal  on Pühajärve Põhikooli 9. klassis 15 õpilast, mis on piisav arv klassi toimimiseks.(3.kooliastmes on 37 õpilast)
Kevadel 2011 lõpetab 8 õpilast põhikooli. Uuel õppeaastal astub esimesse klassi 8 õpilast, kellest 3 on erivajadusega. Seega kooli õpilaste arv ei muutu.
7. Pühajärve Põhikooli sulgemine ei ole vastavuses Otepää valla haridusvõrgu arengukava vastava punktiga „Vallavalitsus analüüsib igal aastal olukorda ja korraldab haridusasutuste võrgu ümber ühendades järk-järgult ja vastavalt kooli astuvate laste arvule Pühajärve Põhikooli Otepää Gümnaasiumiga”.  
8. 8. märtsil Otepää Vallavalitsusele ja Otepää vallavolikogu haridus-ja noorsookomisjonile saadetud kirjale pole Pühajärve põhikool siiani vastust saanud. Kiri puudutas kooliastuvate HEV laste õpetamist.
9. Praegu on Otepää vallal käsil projekt tuua lasteaiarühm „Pipi” kooli ruumidesse, mis toetab laste sujuvat üleminekut lasteaiast kooli.
10. Kooli töötajad on valmis leidma täiendavaid võimalusi rahaliste ressursside kokkuhoiuks.
11. Pühajärve Põhikool on välja valitud EDUKO uuringuks ”Kooli innovatsioonimudelid maakoolide näitel”. Oleks kahetsusväärne, kui Euroopas tutvustataks innovaatilist kooli, mis on suletud.
Pühajärve Põhikooli puudutavate otsuste tegemisel palume ülalnimetatud seisukohti arvestada. Soovime olukorda koos analüüsida, et leida parimaid lahendusi. 2012/2013 õppeaastat puudutavad läbirääkimised tuleks teostada hiljemalt 1.oktoobriks 2011.
Pühajärve Põhikooli töötajate nimel
Peeter Kangur
töötajate usaldusisik

Haridusministri pöördumine Otepää Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmete poole

Haridusministri pöördumine Otepää Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmete poole 23.03.2011

Otepää Vallavalitsus on otsustanud sulgeda Pühajärve Põhikooli!

Homsel Otepää Vallavolikogu istungil soovitakse läbi suruda otsus sulgeda Pühajärve Põhikool.

Lapsevanemate arvates ei ole kooli sulgemise otsus õige. Vallavõim toob kavandatava otsuse aluseks haridusvõrgu arengukava, mis ilmselgelt algatatigi eesmärgiga, et sinna sisse kirjutada võimalus PPK sulgemiseks. Täiesti ootamatult on homse istungi päevakorras ka punkt liita kõik Otepää valla lasteaiad, seda küsimust ei ole haridusvõrgu arengukava koostamise käigus mittekunagi arutatud!

Nimetatud arengukava koostamisel osalesid ka PPK lapsevanemate eestseisus ja õpetajad, aga nende poolt tehtud olulisi ettepanekuid ei arvestatud!

Lapsevanemad on palunud Vallavolikogul mitte vastu võtta otsust kooli sulgemise kohta ega kinnitada Otepää valla haridusvõrgu arengukava, milles nähakse ette Pühajärve Põhikooli ühendamine Otepää Gümnaasiumiga. Tegu on taandarengukavaga valla maapiirkonnas elavate inimeste jaoks. Meie palvet on toetamas ka haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas kinnitades, et Pühajärve Põhikool oma 87 õpilasega kuulub tänastes oludes kindlalt tugevate keskmise suurusega maapõhikoolide hulka ja maapõhikoolide säilitamine on riikliku hariduspoliitika üks tähtsamaid prioriteete.

Kogukonna, õpetajate ja lastevanemate sõnum on - hea vallavõim, räägime läbi hariduselu arengu seisukohalt olulised teemad, arutame koostöös lahendusteede üle ja saavutame vastavad kokkulepped, et otsused, mis tehakse oleksid põhjalikult kaalutletud ja õiged. Meie soov on, et vallavõim näitaks tahet kuulata ja arvestaks otsuste kavandamisel elanike soovide ja ettepanekutega!

Lisainfo http://puhajarve.blogspot.com/

Pühajärve Põhikooli ja Pipi lasteaiarühma lapsevanemate nimel

Teet Reedi 5059086
Margit Prede 56900450
Solveig Raave 55987416
Rain Kimmel 5225120

kolmapäev, 23. märts 2011

Lubadus päästa Pühajärve kool tõi Sibulale Otepää vallas Aaviksoost parema tulemuse

Priit Sibula üks põhilisi valimislubadusi oli seista Pühajärve põhikooli ja lasteaia säilimise eest. Oma ajaveebis tegi ta ettepanek sõlmida avalik kokkulepe kooli säilimiseks ja arendamiseks, mis sisaldas järgmisi põhimõtteid:
  1. Tagada kooli säilimine
  2. Viia 2 lasteaiarühma koolihoonesse
  3. KIK abiga muuta koolihoone energiasäästlikumaks
  4. Koolisööklas tervislik toit
Toetame Priit Sibula algatust ning oleme talle väga tänulikud aktiivse ja sisulise toetuse eest. Eks seda tõestab ka asjaolu, et lubadus seista Pühajärve kooli eest tagas Sibulale märtsis toimunud Riigikogu valimistel Otepää vallas parema häältesaagi, kui sai kaitseminister ja IRL-i esinumbril Jaak Aaviksool:

Jaak Aaviksoo - 171 häält
Priit Sibul - 206 häält

Pühajärve kooli sõbrad usuvad, et Riigikokku valitud Priit Sibul täidab oma lubaduse ja tagab kooli säilimise. Pühajärve põhikooli ja lasteaia säilimine on meie kõigi ühine soov, sest vaid nii suudame tagada meie lastele parema parema hariduse.

teisipäev, 22. märts 2011

Pühajärve Põhikooli lapsevanemate pöördumine

Pühajärve Põhikool on üle 150 aasta vanune kool. Tänasel päeval on tegemist ühe Vabariigis tuntud ja tugeva põhikooliga. Tegu on avatud kooliga, mis on kaasatud väga erinevatesse, sh rahvusvahelistesse projektidesse ning teadusprojektidesse (Innovaatilise väikekooli projekt, mille eeskujuks on Pühajärve Põhikool). Kooli tulemused on väga head nii õppeainetes kui ka ainevälistes tegevustes. Kool tervikuna ja tema töötajad on saanud mitmesuguseid tunnustusi, sh pärjatud 2001. a. EV Presindendi Kaunima kooli tiitliga.

Täna õpib koolis 88 last ning lasteaias 18, seega kokku 106 last, olles selliselt Valgamaal suuruselt kolmas lasteaed-põhikool. Kool ja lasteaed on omavahel kõikides tegevustes väga tihedalt seotud, koos toimuvad kõik pidupäevade tähistamised, väljasõidud, eelkooli õpe toimub juba tulevase klassijuhatajaga koos. Üle 70% kooli lastest, lapsevanematest, õpetajatest on aastate jooksul läbiviidud rahuloluuringutes kooliga väga rahul või rahul. Meie tahame, et meie lapsed saaksid just käia väikeses koolis, kus arvestatakse iga lapse huvide ja vajadustega, mis on turvaline ja head haridust andev kool. Me oleme veendunud, et Pühajärve Põhikool seda kõike on.

17.03.2011 teavitas Otepää vallavalitsus, et Pühajärve põhikooli jätkamine käib vallale üle jõu, kuna vald ei suuda tagada koolile rahalisi vahendeid ning ohuks võib saada tulevikus kvaliteedi langemine, kui õpilaste arv koolis väheneb. Seega võetakse vastu otsus Pühajärve põhikool sulgeda.

Kooli lapsevanemad ning õpetajad on seisukohal, et ülaltoodud väited ei ole piisavalt põhjendatud.

Esiteks, demograafilist arengut vaadates on kriitilised aastad 2012 ja 2013, kui Otepää vallas kooliastuvaid lapsi on 29, tõustes järmisel 4 aastal jälle tavapärasest isegi suurema laste arvuni (2014- 38 last, 2017-46 last). Seega on laste arvult kriitilised vaid 2 aastat.
Tulenevalt sellest ei ole põhjust kahelda kooli õppekvaliteedi ja huvitegevuse olulises langemises.

Teiseks, vald ei ole suutnud senini tõestada, et tal käib kooli finantseerimine üle jõu.

Kolmandaks, kuna vallas tegutseb ka Otepää Gümnaasium, kelle huvides on suurendada oma õpilaste arvu nii põhikoolis kui gümnaasiumis, siis püütakse seda saavutada eelkõige Pühajärve Põhikooli sulgemise abil ning pööratakse seetõttu vähem tähelepanu oma kooli arendamisele ja perspektiividele.

Alates 2010 aasta suvest, tegeleb Otepää omavalitsus eesmärgiga igal juhul kool sulgeda, kasutades selleks poliitiliselt kallutatud tellimustöid (Otepää valla Haridusvõrgustiku arengukava, mille varjatud eesmärgiks oli saada dokument, mis põhjendaks kooli sulgemise vajaduse), lastevanemate mõjutamisi ning muid demagoogilisi võtteid. Kogukonna ega Pühajärve kooli lapsevanemate huve ei ole arvestatud, ainuüksi haridusvõrgustiku arengukavale esitatud 53 ettepanekust jäeti enamus arvesse võtmata ega ole algatatud mingisugust arutelu valla hariduse teemadel.

Meie hinnangul on ei ole kavandatav kooli sulgemise otsus piisavalt põhjendatud ega läbi arutatud kogukonnaga. Pühajärve Põhikooli sulgemise otsus toob kaasa väga kaugele ulatuvad negatiivsed tagajärjed, mis ei ole seotud ainult konkreetse kooli sulgemisega, vaid paikkonna arenguga laiemalt.

Teeme ettepaneku, et Otepää valla volikogu ei võtaks vastu eelnõudena esitatud Otepää haridust puudutavaid dokumente, sh otsust Pühajärve Põhikooli sulgemise kohta.

Soovime olla kaasatud haridusküsimusi puudutavates otsuste ja küsimuste arutelude juurde ning leida koos Otepää vallavalitsusega parimad võimalikud lahendused Otepää haridusküsimuste lahendamiseks.

Pühajärve Põhikooli ja Pipi lasteaiarühma lapsevanemate nimel

Rain Kimmel
Pühajärve Põhikooli Hoolekogu esimees

laupäev, 19. märts 2011

Hariduse arengukava

Otepää Vallavolikogu Teie 07.02.2011; 09.02.2011 nr 11-1.2/154-2
Otepää Vallavalitsus
e-post: vald@otepaa.ee Meie 11.03.2011Hariduse arengukava


Saatsime Teile 24.01.2011 Otepää valla haridusvõrgu arengukava projektile täiendavaid ettepanekuid ja parandusi. Ühtlasi tegime ettepaneku koostöös olemasoleva arengukava projektiga edasi töötada, saavutada laiapõhjalised kokkulepped, et piirkond saaks sisulise haridust edendava arengukava. Kahjuks ei arvestatud arengukava koostamise käigus enamuse meie poolt tehtud ettepanekutega.

Palume täiendavat selgitust Otepää valla haridusvõrgu arengukavas järgneva punkti kohta:
„T-5.1.1. Vallavalitsus analüüsib igal aastal hetkeolukorda ning korraldab vajadusel haridusasutuste võrgu ümber, ühendades järk-järgult ning vastavalt kooli astuvate õpilaste arvule Pühajärve Põhikooli Otepää Gümnaasiumiga.“

Palume selle punkti selgitustes anda vastused järgmistele küsimustele:

Millistele andmetele haridusvõrgu arengukavas viidatud analüüs hakkab rajanema? Kas analüüsi tulemused kavatsetakse huvigruppidega koostöös läbi arutada ja enne koolide ümberkorraldamise otsustamist avalikustada? Milline on vallavalitsuse nägemus otsustusprotsessi ajagraafikust (millal vastav analüüs, millal arutelud, millal konkreetsed otsused jne)?

Veel palume vastust küsimusele, mida konkreetselt on mõeldud Pühajärve Põhikooli järk-järgulise ühendamise all Otepää Gümnaasiumiga? Kas selle all mõeldakse:
1) koolide ühtse juhtimise alla viimist, nagu oli kirjas arengukava eelmistes versioonides;
2) sügisel ja järgnevatel aastatel esimese klassi mitteavamist Pühajärve Põhikoolis, nagu oli vallavalitsusel plaanis teha 2010.aasta suvel;
3) kooliastmete järk-järgulist kaotamist, mille tulemusena muutub põhikool algkooliks;
4) või veel midagi muud?

Palume selget põhjendust, miks on vallavalitsus võtnud ikkagi sihiks koolid ühendada?

Kahtlemata on vallale ja elanikele tugevad haridusasutused tähtsad, nende kvaliteetsest igapäevatööst sõltub piirkonna maine ja ka inimeste eelistused elukoha valikul. Kohaliku elu arendamisel on mõistlik keskenduda piirkonna tugevatele külgedele ja võimalustele. Meie hariduskorraldus vallas on tugev olnud ja edukalt toiminud, seetõttu jääb suurele osale Otepää valla elanikele arusaamatuks, mis mõte on seda toimivat süsteemi nüüd lõhkuma hakata!

Oleme nõus, et oma koolivõrgu üle otsustamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne. Peame aga siinjuures vajalikuks rõhutada, et riiklik hariduspoliitika toetab läbi rahastamismudeli just tugevate maapõhikoolide püsima jäämist. Lisaks on tugevaks argumendiks ka elanikega ja lastega arvestav haridussüsteem, mis aitab kaasa uute elanike lisandumisele ja maaelu püsima jäämisele ning kokkuvõttes kogu valla arengule. Ühtlase valla arengu tagamisel on senini hästi toimival ja tugeval Pühajärve Põhikoolil kindlasti oma roll täita. Iga oma elanikega arvestada sooviv kohalik omavalitsus peaks aga seisma selle eest, et elu ei koonduks ainult suurematesse keskustesse.

Otepää vallas on laste arv tõepoolest vähenenud, tegu on aga üleüldise Eesti maapiirkondade probleemiga. Selge on ka see, et väga väikese õpilaste arvuga koolid ei ole elujõulised ega suuda pakkuda piisava kvaliteediga haridust. Pühajärve Põhikooli õpilaste arv aga ei ole täna sugugi kriitiline. Võttes aluseks sündivuse näitajad, siis kõige väiksem on esimesse klassi astujate arv Otepää vallas 2012/2013 aastatel, edasi hakkab laste arv aga taas tõusma. Pühajärve Põhikool on täna jätkusuutlik ja vajalik kool kohaliku kogukonna jaoks, kus antakse väga head haridust. Seda kõike arvestades on tähtis, et haridusvõrgu otsustes ei lähtutaks vaid kitsalt majanduslikest kaalutlustest.

Peame tähtsaks hariduselu probleemide avalikustamist ja kavatsuste selgeks rääkimist ning lahenduste otsimisel õpetajate, õpilaste, lapsevanemate jt huviliste kaasamist. Osapoolte igakülgne ja sisuline kaasamine haridusotsuste ja nende elluviimise kavandamisele on oluline, et saavutada vajalikud laiapõhjalised kokkulepped ning kogukonna ühtne arusaam vajalike muutuste põhjendatusest. Senini on meil aga jäänud mulje, et valla haridusvõrgu arengukava koostamise protsessi kaasati meid formaalselt ning meie poolt tehtavaid ettepanekuid ei olnudki vallavalitsusel plaanis tõsiselt võtta.

Oleme seisukohal, et haridusotsuste kujundamisele on vaja kaasata võimalikult palju huvigruppe ja eksperte. Probleemide lahendamisest sõltub meie hariduse ja ühiskonna jätkusuutlikkus. Seega teeme ettepaneku kutsuda kokku ümarlaud, arutelu võtmeküsimuseks seada küsimus - kuidas koostöös saavutada Otepää valla arengukavas sätestatud eesmärk: „Edasiviiva ja jätkusuutliku haridussüsteemi loomine koostöös teadus- ja haridusasutustega, mis tagaks haritud spetsialistide ja uute elanike lisandumise.“ Mõtleme koostöös sellele, millised teemad on hariduselu arengu seisukohalt meile olulised. Palume teada anda Teile sobiv kuupäev, millal oleks võimalik ühiselt teema üle arutada. Oleme jätkuvalt valmis kaasa aitama hariduse arengukava koostamisele.


Lugupidamise ja parimate koostöösoovidega,


Pühajärve Põhikooli hoolekogu, õpetajad, lapsevanemad