reede, 25. märts 2011

SELETUSKIRI: haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine

SELETUSKIRI Otepää Vallavolikogu määruse eelnõule "haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine"


1. Õigusakti vastuvõtmise vajalikkuse põhjendus

EV Siseministeeriumi uuring aastast 2001 „Omavalitsuste ühinemise mõju valla haldussuutlikkusele“, teostaja OÜ Geomeedia tõdeb omavalitsusüksuste ühinemiste negatiivsete tagajärgedena mh :
- Ühinemise tulemusena ja võimaliku eelarveliste vahendite nappuse tõttu (haridusrahade vähenemine) võib omavalitsus hakata sulgema munitsipaalasutusi – koole, lasteaedasid, raamatukogusid jne.
- Ühinenud omavalitsuses kandub raskuskese keskuse suunas ja kuna äärealadel puuduvad nende vajaduste eest seisvad jõud, siis äärealade probleemid jäävad varju, nende infrastruktuur ei arene ja süveneb ääremaastumine (vastukaaluks leidus ka vastupidine kartus linnaelanike poolt: vahendid liiguvad linnast ääremaadele).

Endise Pühajärve valla elanikud tunnevad uuringus fikseeritut igapäevaselt omal nahal ning on lihtsalt väsinud olemast ääremaalased, kelle arvamusega kohalik võim ei pea vajalikuks arvestada ning kelle huvid on tagaplaanile jäetud.

Sellepärast leiavad endise Pühajärve valla elanikud, et tuleb uuesti ise oma elu-olu juhtima ning selle hea kulgemise eest vastutama hakata.

Nii otsutatigi teha ettepanek tunnistada Otepää piirkonna omavalitusüksuste liitumine ebaõnnestunuks ning taastada Pühajärve vald ja Otepää linn iseseisvate haldusüksustena ühinemiseelsetes piirides.


2. Õigusakti sisu selgitus
Eelnõus on ära toodud seadusandlik alus millele toetutakse ning näidatakse ära tegevuste elluviimise eest vastutaja.

3. Milliste õigusaktidega on käesoleval ajal küsimus reguleeritud
Käesoleval ajal on antud küsimused reguleeritud Otepää linna ja Pühajärve valla liitumislepinguga, lisaks Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses sätestatuga.


4. Milliseid valla õigusakte on vaja tühistada või muuta seoses õigusakti vastuvõtmisega
Vajalik on tühistada või tunnistada lüppenuks või muuta Otepää linna ja Pühajärve valla liitumisleping.

5. Õigusakti vastuvõtmisest tulenevad kulutused ja katteallikad (Rahataotlusi eelarvest vaadatakse läbi eelarve vastuvõtmise ja muutmise käigus)

Koos valla eelarve planeerimisega on vaja vaadata üle eelnõu elluviimiseks vajaminevad summad ja kinnitatakse need eelarve vastuvõtmise käigus.

6. Õigusakti täitjad, tähtajad ja kontrolli teostajad
Õigusakt kuulub täitmiseks Otepää Vallavalitsusele. Kontrolli teostab Otepää Vallavolikogu revisjonikomisjon.

7. Kellele vastuõetud akt edastada

-

8. Akti jõustumine

Akt jõustub vastuvõtmisest.

9. Eelnõu esitaja KOKS § 22 lõike 1 punkti 10, § 32 lõigete 1 ja 2 alusel vähemalt üks protsent hääleõiguslikke Otepää valla elanikke
esitamise aeg 24.03.2011
eelnõu koostaja KOKS § 22 lõike 1 punkti 10, § 32 lõigete 1 ja 2 alusel vähemalt üks protsent hääleõiguslikke Otepää valla elanikke
keda kutsuda volikogu istungile KOKS § 22 lõike 1 punkti 10, § 32 lõigete 1 ja 2 alusel vähemalt ühe protsendi hääleõiguslike Otepää valla elanike esindajana Teet Reedi ja ... , ...

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar