reede, 25. märts 2011

EELNÕU: Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine

EELNÕU

OTEPÄÄ VALLAVOLIKOGU OTSUS

Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise algatamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, § 32 lõigete 1 ja 2 alusel vähemalt ühe protsendi hääleõiguslike Otepää valla elanike poolt esitatud õigusakti vastuvõtmise ettepaneku, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 - § 10 alusel Otepää Vallavolikogu otsustab:

1. Algatada Otepää valla haldusterritoriaalse korralduse muutmine, mille tulemusena moodustatakse uued omavalitsusüksused:
1.1 Pühajärve vald;
1.2 Otepää linn.

2. Punktis 1 nimetatud omavalitsused moodustatakse enne Vabariigi Valitsuse 17.03.1999.a määruse nr 100 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmine“ kehtinud Otepää linna ja Pühajärve valla piirides.

3. Otepää Vallavalitsusel korraldada hiljemalt _______ 2011.a käesolevast otsusest lähtuvad ja seaduses ettenähtud toimingute läbiviimine ning esitamine Otepää Vallavolikogule

4. Otsus jõustub vallavalitsusele teatavakstegemisest.

5. Otsuse peale võib esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar